Johannes' far: 

Carl Frederik Molbech

 

Johannes' mor:

Catrine Marie Schertner

 

Amalias far: 

Hans Christian Hübner

 

Amalias mor:

Pouline Schertner

 

 

En ny slægtsbog er skrevet. 

Bogen er på 151 sider med en mængde illustrationer og fotos. 


Tryk her for at se den:

Prisen er 280 kr. 

 

Den kan endnu bestilles hos Ib Molbech

ibmolbech@gmail.com

Tlf.: 20 666 444

 

 

 

 

 

 

Start

Johannes Carl Hieronymus Molbech  

(5. juni 1816 - 30. april 1900)

   

     

Johannes    

 

Født i Slagelse, blev student fra Frederiksborg lærde skole (Hillerød). Her lærte han sin kusine Amalia at kende. Hende blev han gift med 10. oktober 1843 i Hillerød. 

 

Tog teologisk embedseksamen med 2. karakter i 1843 og fik embede som lærer ved Fakse skole 1. juli samme år . 

 

Senere - 8. maj 1860 - søgte og fik han embede som præst ved Stadil kirke. Efter fornyet ansøgning blev han præst ved Hee kirke i 1868. 

 

Herfra blev han pensioneret  30. november 1895. Da var han 79 år! Han levede de sidst år af sit liv sammen med Amalia i Aldersly, Hee. 

 

Johannes og Amalia ved deres guldbryllup

 10. oktober 1893

 

Amalia Pauline Hübner,  

(20. december 1820 - 2. november 1898). 

 

Hun fødte 12 børn. Kun én af dem, Annaline Maria Petrea Molbech, fik selv børn.

 

 

Deres børn:

Hans Christian Carl Frederik Anton Molbech 

(5. oktober 1844 - 25. februar 1865).  

 

Hans Christian Carl Frederik Anton Molbech. 

Han var student i København - 20 år - da han døde

 

Jørgen Albert Julius Molbech

(23. januar 1846 - 3. marts 1846). 

 

Marie Pauline Albertine Molbech

(16. december. 1846 - 23. september. 1851). 

 

Anna Lovise Christiane Molbech

(12. juni 1848 - 18. juli 1851). 

 

Clara Johanne Molbech

(31. oktober 1849 - 14. juni 1850). 

 

Johannes Holger Olaf Gustav Molbech,  

(14. april 1851 - 8. april 1880). 

 

Albert Villiam Molbech

(24. oktober 1852 - 6. marts 1922). 

Albert var småt begavet, måske autistisk. Han klarer sig helt misforstået ved sin fars overhøring i forbindelse med sin konfirmation. Familiemedlemmer kan huske og berette, at han som 68-årig i 1920 gjorde sig interessant ved at fjolle rundt som et lille barn. Bette Molbech blev han kaldt. Han blev passet hele livet - først af sine forældre, og efter deres død af sin søster Annaline Maria Petrea Molbech i lærerboligen i Lind. Her døde han. Det fortælles, at han om søndagen efter sin fars prædiken i kirken, gik rundt i Hee og  standsede folk, der ikke havde været i kirke. Over for dem kunne han nu ord for ord gentage sin fars prædiken. 

 

Fritz Poul Anton Molbech

(14. februar 1854 - 29. november 1854). 

 

Annaline Maria Petrea Molbech

(20. april 1857 - 23. oktober 1920)

 

Valdemar Molbech

(11. februar 1860 - 29. november 1863). 

 

Amalia Pouline Molbech, 

(12. september 1861 - 8. maj 1862). 

 

Caroline Louise Henriette Amalia Molbech

(26. februar 1867 - 24. april 1884).

Efterfølgende er fra en avisartikel. Avisens navn? Tid? Ca. 1940

 

Pastor J. C. Molbech i Hee

af August F. Schmidt

 

I forrige Århundrede hørte Familien Molbech til en at vore Kulturslægter. Mest kendt er Molbech’erne var Historikeren C. Molbech, der har efterladt sig et overordentlig stort Forfatterskab. I nutiden er hans Søn Chr. K. Molbech velsagtens mere kendt idet han har oversat Dantes Guddommelige Komedie og skrevet Skuespillet Ambrosius. En søn af ham O.C. Molbech, er kendt som Forfatter til værdifulde Bøger om Indianerne.

 

 En Broder til gamle C. Molbech var Carl Fr. Molbech (1785—l864), der var, titulær Professor og Lektor i Græsk og Litteratur ved Sorø Akademi Han var gift med Cathrine Marie Schertner. I deres Ægteskab fødtes d 6. Juni 1816 en Søn, der fik Navnet Johan Carl Hieronymus Molbech. Denne Søn blev Student fra Frederiksborg Latinskole 1836 og i 1843 tog han Teologisk Embedseksamen med 2. Karakter. Den 28. Juni 1843 blev han Lærer i Fakse i Sydsjælland og den 10. Oktbr. 1848 viedes han til sit Søskendebarn Amalie Pouline Hübner, født 26. Decbr. 1820. Brylluppet fandt Sted I Hørlev. Hun var Datter al Amtstuefuldmægtig i Hillerød Hans Chr. Hübner og hustru Pouline Schertner.

 
Efter at have virket ved Skolevæsenet en række År søgte Johan C. H. Molbech præstekald. Han blev kaldet til Stadil-Thim Pastorat den 8. Maj 1860 og blev ordineret i Stadil Kirke den 20. Juni 1860, da Biskop Daugaard i Ribe mente, det vilde være til Opbyggelse for Menigheden, om Ordinationen foregik der.

 
I Stadil-Thim Sogne virkede Pastor Molbech til 1868, da han dette Års 29. Decbr. udnævntes til Præst for Hee-No Kald. Her forblev han Resten af sin Tid. Det var ikke mindst ved J. C. H. Molbechs bestræbelser at No udskiltes fra Hee Sogn ved kongelig Resolution af 30. Marts 1878; i kommunal Henseende udskiltes det fra Forbindelsen med dette i 1911. Molbech var også ivrig for at få bygget en Kirke i No, hvor der alt i Middelalderen havde ligget en Kirke. Den 1. April (1. Påskedag) 1877 nedlagde Molbech Grundstenen til No Kirke, der med sit Tårn, sine røde Mure og sin romanske Stil er en Pryd for. Egnen. No Kirkes Altermaleri (Christus på Korset) er udført al den betydelige Maler Jens Hansen-Aarslev (1847— 1928), med hvem Molbech vekslede Breve, hvad man hen se nærmere om i det store Værk, der i 1942 udkom om den talentfulde Maler, hvis Levnedsløb desværre blev temmelig tragisk.

 

Pastor Molbech var en original Personlighed, I alle Henseender af den gamle Skole og i politisk Henseende meget konservativ hvilket til Tider kunde fremkalde alvorlig Uoverensstemmelse mellem ham og Sognebeboerne, men desuagtet vedblev han at stå I et godt Forhold til dem og var almindelig afholdt. Der var over Pastor Molbechs Skikkelse og Fremtræden noget, der henledte Tanken på de gamle Kæmper fra Sagatiden; han var Friluftsmand, hårdfør og stærk. Barsk og streng kunde han være, men også vennesæl og mild. Han stod  som Tilhænger af det gamle regime skarpt fordømmende overfor den ny Tid med dens Frihedsideer, men var dog Ingenlunde uden forståelse for det bedste i Tiden. Der kunde undertiden være noget stødende i Pastor Molbechs Forkyndelse men Folk, der fik ham rigtig lært at kende, fik snart at mærke, et han havde et mildt og blidt Sindelag. Han var tillige en trofast Embedsbroder, der aldrig svigtede ved Møder og Sammenkomster..

Molbech gik af som præst den 30. Novbr. 1895. Han blev, som Pensionist boende i Hee, hvor han døde at Lungebetændelse den 30. April 1900. Hans Hustru var gået bort den 2. Novbr. 1898.

I Fakse fødtes der den 20. April 1857 Molbech en Datter, der fik Navnet Marie Petra Molbech. Hun kom senere i Hee til at kende den med hende jævnaldrende Lærersøn Leonard Abel Pedersen, født 2. April 1857 i Hee, Søn af Peder Christian Pedersen (1821— 1895), der var Lærer i Hee 1847—1892, og Hustru Caroline Madsen Lund (1827— 1907).

Leonard Abel Pedersen tog Lærereksamen fra Skaarup Seminarium 1878. Han blev derefter Hjælpelærer I Helligkilde i Thy og i Veflinge på Fyn. Den 25. April 1883 blev han gift med Marie Petra Molbech. Det nygifte Par fik deres Hjem i Lind (Rind Sogn) ved Herning. Her var Leonard Pedersen i 1883 blevet kaldet til Lærer og Kirkesanger. Hans Formand I Embedet var Jens Chr. Jensen Hasseriis, Fader til Frode Hasseriis, der er Lærer ved Askov Højskole. Det var til en omtrent ny Skole, Leonard Pedersen og hans unge Hustru kunde flytte idet Lind fik ny Skolebygning i 1881, — og senere I 1916.

Lærer Pedersen, der sang godt, døde i sit Embede den 15. Marts 1923. Hans Hustru var død i Oktober 1920.

En Søn at dette Lærerpar, Harald Molbech Pedersen, er Gaardejer i Holing. Hane Hustru er Elisabeth Terkelsen, Datter af nu afd. Valgmenighedspræst Enevold Terkelsen, Herning.

Da P. Storgaard Pedersen ingen Oplysninger giver i sin bog om Hind Herred vedr. Pastor Molbech i Hee, har jeg ment, det kunde være passende at fremkomme med nogle Enkeltheder om denne Præst, hans Familieforbindelser og nærmeste Efterslægt i Lind og Holing ved Herning.

August F. Schmidt