Marias far: 

Johannes Carl Hieronymus Molbech

Marias mor:

Amalia Pauline Hübner


Leonhards far: 

Peder Christian Pedersen. 

(1821 - 1895)

Leonhards mor:

Caroline Madsen Lund

(1827 - 1907)

 

En ny slægtsbog er skrevet. 

Bogen er på 151 sider med en mængde illustrationer og fotos. 


Tryk her for at se den:

 

Den kan bestilles hos Ib Molbech

ibmolbech@gmail.com

Tlf.: 20 666 444

Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annaline Maria Petrea Molbech - kaldenavn Maria  

(20. april 1857 - 23. oktober 1920). 

Født i Fakse, var barn i Stadil og ung i Hee. Selv om hendes mor fødte 12 børn, oplevede Maria aldrig flere end 3 søskende, og da hendes far og mor døde, var der kun hende til at tage sig af sin mentalt handicappede storebror Albert Villiam Molbech. Alle andre søskende var døde. 

Man kan forestille sig teenage-pigen Maria i landsbyen Hee gå og lægge mærke til de unge karle. Pigen fra det lærde hjem fandt måske helt naturligt den eneste anden i byen med boglig baggrund: skolelærersønnen Leonhard Abel Pedersen.

Ham giftede hun sig med d. 25. april 1883. Det foregik naturligvis i Hee kirke, og far stod for vielsen. Men så var det også farvel til hjemmet i Hee, Leonhard var lærer som sin far, han havde fået stilling som lærer i Lind ved Herning d. 8. januar samme år, og teltpælene blev rykket op.

I Lind levede og arbejde Maria og Leonhard til de døde. Leonhard opnående at blive fejret på sit 40 års jubilæum som lærer ved Lind skole i 1923. Her fik de 7 børn.

Her ses lærerfamilien i Lind: Maria og Leonhard med 6 børn. Den 7 og sidste Leonora bliver født i 1893, så billedet er sandsynligvis taget kort tid før. Skolen var indrettet med lærerbolig i den ene ende og undervisningslokale i den anden.

 

Deres børn:

Caroline Amalie Pedersen 

 

Caroline Amalie Pedersen  

(10. jan. 1884 - 23 mar. 1960) kaldenavn Amalie. Arbejdede som lærer ved Elsted skole (Elev, Lystrup, Århus) 1918 - 1946. Senere lærer ved Askov Højskole. Dør ugift og uden børn. Begravet i Lind, Rind sogn. 

 

Johannes Molbech Pedersen  (1885 - 1918)

 

Alma Pedersen  

(26. maj. 1886 - 19. juni 1968)

 

Carl Valdemar Molbech Pedersen  (1888 - 1961)

 

Helga Pedersen  

(21. maj 1890 - 25. juni 1927) Arbejdede som lærer ved Agerbæk (Fåborg). Dør ugift og uden børn

 

Harald Molbech Pedersen (1892 - 1956)

 

Leonora Maria Pedersen  

(19. sep.1893 - 23. dec. 1959) Aldrig kaldet andet end Nora. Bestyrer Tatol-forretning i Vildbjerg. Dør ugift og uden børn. Begravet i Lind, Rind sogn. 

 

Leonhard Abel Pedersen, (2. april 1857 - 15. marts 1923) 

 

 

Leonhard blev født i Hee og som Maria døde han i Lind og blev begravet på Rind kirkegård.

 

Han var en meget populær lærer. Den lille bog: Lind skole 1916-1991 Et stykke skolehistorie fortalt af Ove Pedersen har følgende om 25 års jubilæet i 1908:

Gaven var nemlig en smuk 7-årig dansk kørehest med smukt seletøj samt en dejlig ponyvogn og dertil en større pengesum. Vognen var skænket af en af jubilarens tidligere elever. 

Omtalen af jubilæumssammenkomsten slutter således: "Sammenkomsten forløb på den fornøjeligste og smukkeste måde, og vidnede om den udelte tillid og agtelse, jubilaren nyder i sin skolekreds, hvor nu ikke så få af hans tidligere elever er bosiddende mænd og kvinder, der med glæde mindes den tid, da de sad på skolebænken og ned godt af Pedersens livlige og sunde undervisning".

 

Fra jubilæet i 1923 beretter Herning Folkeblad:

Jubilæum i Lind  

Som tidligere meddelt kunne lærer L. A. Pedersen i år fejre sit 40 års jubilæum som lærer ved Lind skole og kirkesanger i Rind kirke, idet han den 8. januar 1883 blev kaldet til embedet og siden uafbrudt har bestredet dette, - med undtagelse af det sidste år. Et skrantende helbred har nemlig bevirket at lærer Pedersen for ca. et år siden måtte holde op at undervise og siden har holdt vikar.  

Lærer Pedersen kom som ganske ung lærer til Lind fra Fyn, og de første år underviste han foruden i Lind 2 dage ugentlig i den gamle skole ved Rind kirke. Han har gennem alle de mange år vundet sig en stor vennekreds både i sin egenskab som lærer og som privatmand, og som et bevis på hvor afholdt han er, havde distriktets beboere i går foranstaltet en festlig sammenkomst i Lind forsamlingshus til ære for jubilaren og hans familie.  

Forsamlingshuset var af gamle elever ualmindeligt smukt pyntet, da den store forsamling på ca. 160 mennesker ved 5½ tiden gik til de festligt dækkede kaffeborde.  

Sognerådsmedlem Mads Christensen, Lind indledede sammenkomsten med bøn og udtalte derefter: En hjertelig tak skal i dag lyde til Dem lærer Pedersen, fra os som gik i skole hos Dem og ligeledes vil vi takke fra vore børn. Lærer Pedersen er en stor børneven, som har forstået at tage såvel børn som voksne om hjerterne, hvilket vel nok er hovedårsagen til, at han har opnået at fejre denne enestående festlighed i dag. En dybtfølt tak kan vi aflægge for de svundne år, og jeg håber, denne tak vil finde genklang i forsamlingen. (Forsamlingen rejser sig.) Lærer Pedersen holder jo også 40 års jubilæum som kirkesanger, og det har altid glædet mig meget at høre hans udmærkede stemme, der særligt kom til sin ret, før vi fik orglet. – Lærer Pedersens arbejdsevne er nu brudt, men vi vil alle ønske ham en god og lys livsaften. Herren velsigne Dem lærer Pedersen og Deres familie.  

Mads Christensen overrakte derefter jubilaren en større pengegave, indsamlet blandt distriktets beboere, samt en adresse.  

Gående ud fra bogen om Chresten Kold talte derefter pastor Hansen, Rind: Vorherre giver evnen til at påvirke mennesker, således at disse hæves op fra det lave, og jeg tror at kunne sige med føje, at lærer Pedersen er i besiddelse af denne gave. Det er en lykkelig gave at have, særlig for en lærer, da han derved påvirker de barnlige sjæle, der er under hans indflydelse til velsignelse for disse. Et træk jeg har lagt mærke til ved lærer Pedersens skolegerning er dette, at han tager det levende ord i sin tjeneste ved undervisningen; dette er den rigtige vej.  

Jeg takker lærer Pedersen for den tid, vi har haft sammen og for hans gave til at synge. Tak for den svundne tid og Guds velsignelse for Dem og Deres familie.  

Gårdmand Jens Merrild, Lind: Jeg vil udtale en dyb tak til lærer Pedersen fra vort hjem. Når han nu er en opslidt mand så har vi jo her i Lind høstet frugterne af hans arbejde. I dag for 40 år siden sad jeg på lærer Pedersens skolebænk, og siden har mine 8 børn nydt hans undervisning. Derfor vil jeg sige ham tak.  

Gårdmand Erik Karstoft, Svendlund: Jeg må prise Pedersens praktiske undervisning. Han kan altid få børnene til at interessere sig i denne ved brug af det levende ord. Tak for Deres skolegerning og for den pietet og alvor, hvormed De har udført kirketjenesten. Jeg vil også takke for, hvad De har været udadtil i sognet. De har altid taget levende del i, hvad der rørte sig i menigheds- og folkelivet, og jeg vil håbe, at det må blive Dem beskåret længe at vedblive dermed.  

Fru Karen Marie Karstoft, Svendlund takkede i smukke ord lærer Pedersen for den tid hun gik i skole hos ham, og fremdrog adskillige minder fra sin skoletid, især religionstimerne.  

Mejeribestyrer Valdemar Pedersen, Vildbjerg: Tak for den smukke fest I her har beredt for min fader og for os børn. Dette 40 års jubilæum danner afslutningen på min faders lærergerning og jeg vil kalde far en lykkelig mand. Lykkelig, for fordi han her har fået lov til at gøre sin gerning her i denne befolkning, der altid har forstået at slutte kreds om ham, og derfor takker både far og vi.  

Sognefoged P. Fejerskov, Lind, takkede lærer Pedersen for alt godt i det svundne tid og for det venskab der har holdt sig gennem de 40 år. ???? og fordragelighed; kom der noget imellem kunne P. altid glemme. Tak for de stunder jeg og familien har tilbragt i hjemmet i Lind skole og for din skolegerning over for mine børn. Tak for din smukke udførelse af de kirkelige handlinger. Jeg vil ønske dig alt muligt godt, og at du må have det lyst og lykkeligt i dine sidste dage. Hjerteligt tak.  

Chr. Nielsen, Kundmose, mindedes sin skoletid i Lind skole og for religionstimerne.  

Lærerinde frk. Amalie Pedersen, mindedes især hjemmet i den gamle skole. Vi børn er i stor taknemmelighedsgæld til vort hjem og til vore naboer. Der har været glans over vore søndage i hjemmet, disse har altid været festdage for os, og vi bevarer rige og lyse minder herom. Far og mor har haft hjælp af mange gode hjem og naboer. Tak herfor og for trofast venskab i de mange år.  

Aug. Dinesen, Lind: Grundlaget for lærer Pedersens gerning er støbt i hjemmet i Lind. Tak til l. P. for det samvær vi har haft med Deres hjem, og tak til børnene.  

Mejeribestyrer Jensen, Nørlund: Tak til Lindboerne for hvad de har gjort mod min svigerfader og mod os. Tak til lærer P. for alt det gode jeg har nydt i hans hjem. Tak for det alt sammen.  

Søren Frandsen, Lind, fremdrog en del minder fra de første år l. P. var i Lind.  

Lærer Pedersen takkede herefter dybt bevæget: Der er i aften sagt så mange smukke ord om mig og til mig, at jeg knap tør tro på dem. Når jeg nu ser ud over forsamlingen her, er de fleste jo af mine gamle elever, og jeg er inderlig glad ved at samles med jer. Tak for de mange år, jeg og familie har været her i Lind. Tak for gaven, som er blevet mig overrakt. Tak til sognerådene, skolekommissionerne og præsterne, der altid har lades os lærere arbejde i frihed. Tak til de, som har pyntet salen her og til børnene i Eders hjem; bring dem min hilsen. Jeg vil håbe, at den gode ånd som altid har rådet i Lind skole fremdeles må vedblive at råde. Tak alle sammen.  

Pastor Terkelsen, Herning, der på grund af rejse først kunne komme til stede på dette fremrykkede tidspunkt, fremdrog derefter flere personlige minder, om hvorledes jubilaren i sin undervisning forstod at tage det levende ord i sin tjeneste, og hvor godt han forstod at samtale med børnene også om de højeste ting. Jeg kom også til at holde forfærdelig meget af ham for hans udførelse af de kirkelige handlinger, fordi jeg i kirken fik det indtryk, at her ville han gerne tjene.  

Jeg vil ønske, at den fred, som troen på Vorherre giver, må bo hos lærer P. i hans livs sidste dage, enten disse så bliver få eller mange. Guds velsignelse over det hjem, l. P. skal leve i. Tak for gamle dage.  

Efter at der endnu en stund var vekslet med taler og sang, sluttede pastor Hansen, Rind, med trosbekendelse og Fadervor, og forsamlingen skiltes derefter med følelsen af at have oplevet en god og højtidelig stund.